Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY KRINGLE CANDLE

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou LUMA OBJEKT, s.r.o., IČO: 31375341, DIČ: 2020320060, právne sídlo spoločnosti: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri - Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 7253/B, e-mail: info@kringlecandle.sk (ďalej len "predávajúci"), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.kringlecandle.sk.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

 

 

2. Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.kringlecandle.sk  za uvedenú cenu a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", ktoré sa zobrazuje pri konkrétnom tovare. Ďalej môže kupujúci pokračovať v nákupe alebo prejsť do košíka. Po ukončení nákupu je potrebné kliknúť v pravom hornom rohu na „Košík“, kde sa zobrazia všetky vybrané tovary. Zvolený tovar v Košíku je možné upravovať (zvýšiť / znížiť počet kusov), odstrániť (kliknutím na ikonu krížik) alebo prejsť do pokladne. Po prihlásení sa alebo po vyplnení kontaktných, resp. fakturačných údajov, kupujúci vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov a zvolí si spôsob platby a dopravy a klikne na tlačidlo „Odoslať“. Pred odoslaním je možné napísať k objednávke poznámku.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.kringlecandle.sk  sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a cenou objednaných výrobkov.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.kringlecandle.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky  a dodaním tovaru predávajúcim. Na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim ako súčasť kontaktných údajov, bude kupujúcemu doručená potvrdzujúca správa o prijatí objednávky (v prípade ak kupujúcemu takýto e-mail nepríde, stala sa chyba a v takom prípade nás prosím kontaktuje e-mailom alebo telefonicky). Na vznik kúpnej zmluvy potvrdzujúci e-mail nemá vplyv. Uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Zmluvu je možné zrušiť na základe dohody obidvoch zmluvných strán. V prípade, že predávajúci zistí chybu v cene produktu, je oprávnený takúto objednávku zrušiť.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky alebo objednávky zaslanej na email,  je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho, adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie, ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta podnikania, ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ,  IČ pre DPH (v prípade ak je zákazník platcom DPH),  objednávací kód alebo iné označenie tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné. Po odoslaní elektronickej objednávky bude prostredníctvom automatického systému zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky. Po spracovaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s dátumom expedície (prípadne ho informuje o prekážkach dodania tovaru) a podklady k realizácii platby kúpnej ceny.

Predávajúci je potvrdením objednávky zaviazaný objednaný tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúci je zaviazaný dodaný tovar  prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do okamihu jej expedovania o ktorom je vopred informovaný. V prípade požadovania atypických úprav objednaného tovaru zo strany kupujúceho alebo v prípade množstva objednaného tovaru kupujúcim, ktoré presahuje bežne objednávané množstvo tovaru nie je možné objednávku zrušiť bez poplatku. Objednávku je možné stornovať písomnou formou, alebo elektronicky. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámenia predávajúceho o akceptovaní stornovania objednávky kupujúcemu.

4. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu dodávateľa: LUMA Objekt, Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, +421 918 768 938, v nepoškodenom balení v stave, v ktorom bol predávajúcim odoslaný.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. 

 

V prípade odstúpenia od zmluvy hradí náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci.

5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že predávajúci zistí, že u objednaného produktu je uvedená chybná cena produktu, má právo objednávku zákazníka stornovať.

 

6. Odchýlky od produktu zobrazeného na e-shope 

V niektorých prípadoch je možné, že produkt, ktorý Vám zašleme, vykazuje malé odchýlky od fotky produktu zobrazeného na e-shope:

- mierne zafarbenie vosku, napr. u sviečok s bielym voskom môže dôjsť po určitom čase k sfarbeniu vosku do žltkasta (spôsobené niektorými esenciami, ktoré sú súčasťou vosku). 

- nerovnomerné sfarbenie farebných voskov vonných sviečok: napr. výrobca Kringle Candle používa v línii Country farbivá z rastlinných výťažkov. Tieto pri farbení vosku v kombinácii s esenciami môžu spôsobiť nerovnomerné sfarbenie vosku, na niektorých miestach tmavšie, než na iných miestach. 

Žiadnu z uvedených odchýlok nie je predmetom reklamácie produktu, nakoľko ide o prirodzený efekt vyplývajúci z chemickej reakcie, ktorú nie je možné ovplyvniť a zároveň tieto odchýlky neovplyvňujú kvalitu horenia a prevoňania miestnosti.

 

7. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.kringlecandle.sk si kupujúci môže zvoliť pre úhradu kúpnej ceny nasledovné možnosti:

 1. dobierka- najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi DPD.
  Cena dobierky:
  SR: 1 EUR
  ČR: 50 CZK
  Maďarsko: 1,60 EUR

 2. bankový prevod- po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol faktúry.
  Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika pre platby v EUR: za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v UNICREDIT BANK, č.účtu: SK2311110000001001654000. Po prijatí platby Vám tovar odošleme.
  Česká republika: za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo FIO banke, č.účtu: 2501262999/2010. Po prijatí platby Vám tovar odošleme.

 

Online platba platobnou kartou nie je možná.

 

7. Dodacie podmienky


a) platné pre SR

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy pri objednávke do 70 EUR je 3,95 EUR. Dopravu pri objednávke nad 70 EUR hradí predávajúci. Internetový obchod www.kringlecandle.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • kuriéra spoločnosti DPD - doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). 

b) platné pre ČR

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy pri objednávke do 2800 CZK je 199 CZK / do 100 EUR je 7,50 EUR. Dopravu pri objednávke nad 2200 CZK  / 100 EUR hradí predávajúci. Internetový obchod kringlecandle.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • kuriéra spoločnosti DPD - doručenie zásielky štandardne do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). 

C) platné pre MAĎARSKO

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy pri objednávke do 100 EUR je 7,50 EUR. Dopravu pri objednávke nad 100 EUR hradí predávajúci. Internetový obchod www.kringlecandle.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • kuriéra spoločnosti DPD - doručenie zásielky do 3 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). 

D) platné pre POĽSKO

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy pri objednávke do 300 EUR je 15,50 EUR. Dopravu pri objednávke nad 300 EUR hradí predávajúci. Internetový obchod www.kringlecandle.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • kuriéra spoločnosti DPD - doručenie zásielky do 3 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). 

d) platné pre iné krajiny

Budú upresnené individuálne.

 

8. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 

9. Zľavy

 

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

Zľava pre registrovaných – každý zaregistrovaný zákazník získa po registrácii 5% zľavu na nezľavnený tovar. Registráciu je potrebné uskutočniť pred vstupom do nákupného košíka (registrácia uskutočnená až vo fáze nákupného košíka umožní získať zľavu až pri ďalšom nákupe). Zľavu nie je možné kombinovať s objemovou zľavou 10% za nákup nad 99 EUR.

Zľava za nákup nad 99 EUR – každý zákazník, ktorý nakúpi nad 99 EUR získa 10% zľavu z nezľavnených položiek vo svojom košíku (okrem vybraných produktov a značiek, pri ktorých zľavu nie je možné uplatniť). Zľavu 10% nie je možné kombinovať so zákazníckou zľavou pre registrovaných zákazníkov.

10. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho  predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe.

Odoslaním objednávky, alebo dopytu Kupujúci dáva súhlas so zasielaním obchodných ponúk od spoločnosti LUMA OBJEKT, s.r.o. prostredníctvom e-mailu. Kupujúci má možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.

 

11. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská č. 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

 

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.kringlecandle.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.