Sami rozhodnite o vôni mesiaca SEPTEMBER!

Chcete si svoju obľúbenú vôňu kúpiť výhodnejšie? Rozhodnite sami o tom, ktorú vôňu ponúkneme v septembri s 20% zľavou. Postup je jednoduchý:

Skrátené pravidlá súťaže:

1. navštívte nás na facebooku - Kringle Candle SK / CZ / UH

2. od 23.8. do 30.8. 2017 vložte do komentára k nižšie uvedenému príspevku na našej facebookovej stránke jeden názov vône Kringle Candle a jeden názov vône Country Candle, ktorú chcete zvoliť za vôňu mesiaca september. Jeden účastník môže hlasovať len jeden krát. Viacnásobné hlasovanie od jedného účastníka súťaže nebudú započítané. 
prispevok na FB zvolte si vonu mesiaca

3. vôňa s najvyšším počtom hlasov k 31.8.2017 (jedna Kringle Candle vôňa a jedna Country Candle vôňa) bude vôňou mesiaca september s 20% zľavou. V prípade, že viaceré vône získajú zhodný počet hlasov, budú vôňou mesiaca všetky tieto vône.

4. dňa 4.9. prebehne losovanie zo všetkých hlasujúcich, ktorý splnili podmienky súťaže. Meno výhercu zverejníme na Facebooku a výhercu kontaktujeme prostredníctvom Facebooku.

5. Výhrou sú dve sviečky Kringle Candle 240g podľa výberu výhercu z aktuálnej dostupnej ponuky, ktoré mu odošleme kuriérom do 9.9.2017.

 

ÚPLNÉ PRAVIDĹA SÚŤAŽE:

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže LUMA OBJEKT, s.r.o. (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Dôležité dátumy a výherca
Trvanie súťaže: 23.8. – 30.8.
Termín zverejnenia výhercu: 9.9.2017 na facebookovej stránke Organizátora

 

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o 2 sviečky Kringle Candle 240g podľa výberu výhercu z aktuálne dostupného sortimentu. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor jedného víťaza.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie troch nasledujúcich podmienok:
a) zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia
b) Súťažiaci lajkuje príspevok „Zvoľte si vôňu, ktorú v septembri nakúpite s 20% zľavou a vyhrajte 2 sviečky Kringle Candle!“
c) Súťažiaci označí v komentári súťažného príspevku jednu vôňu Kringle Candle a jednu vôňu Country Candle, ktorá sa stane vôňou mesiaca september (s 20% zľavou)

 

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza.

3.3 Určenie vône mesiaca: jedna vôňa Kringle Candle a jedna vôňa Country Candle s najvyšším počtom hlasov sa stane vôňou mesiaca september. Pokiaľ dosiane najvyšší počet hlasov viac, než jedna vôňa, budú vôňou mesiaca všetky tieto vône.

3.3 Súťažiaci na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na stránke Kringle Candle na Facebooku.

 

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke www.kringlecandle.sk v časti Blog. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania prostredníctvom Facebooku.

 

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.